w
googluj
pl

Polskie Ustawy Free 4.2.6


ico
Polskie Ustawy Free to aplikacja mobilna dla systemu Android, która zawiera przeszło 100 ustaw i kodeksów. Jest regularnie aktualizowana i uzupełniana o kolejne akty prawne. Nie licząc gigantycznego zbioru tekstów, największe zalety to możliwość czytania ich w trybie offline, podział na mniejsze części (po wysunięciu panelu z lewej strony ekranu otrzymamy skróty do poszczególnych sekcji), wyszukiwarka, a także wspaniałe opcje wizualne: zmiany rozmiaru czcionki (są 3 stopnie) oraz motywu graficznego (jest jasny i ciemny).

Dostępne kategorie tematyczne:
• Konstytucja i ustrój sądów - Konstytucja, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Sądy powszechne, Sądy administracyjne, Prokuratura, Kodeks wyborczy, Trybunał Stanu, Konstytucja 3 Maja,
• Prawo cywilne - Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Prawo wekslowe, Księgi wieczyste i hipoteka, Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów, Własność lokali, Koszty sądowe w sprawach cywilnych, Prawa konsumenta, Terminy zapłaty w transakcjach handlowych, Komornicy sądowi i egzekucja, Prawo prywatne międzynarodowe, Prawo prasowe, Rozporządzenie RZYM I, Rozporządzenie RZYM II, Opłaty za czynności adwokackie, Opłaty za czynności radców prawnych, Akta stanu cywilnego,
• Prawo karne - Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny skarbowy, Kodeks karny wykonawczy, Postępowanie w sprawach nieletnich, Wychowanie w trzeźwości, Przeciwdziałanie narkomanii, Opłaty w sprawach karnych,
• Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - Związki zawodowe, Kodeks pracy, Zwolnienia grupowe, Odpowiedzialność materialna pracownika, Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników, System ubezpieczeń społecznych, Renty i emerytury, Choroba i macierzyństwo, Pomoc społeczna, Promocja zatrudnienia,
• Prawo handlowe i gospodarcze - Kodeks spółek handlowych, Krajowy Rejestr Sądowy, Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne, Swoboda działalności gospodarczej, Zamówienia publiczne, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, Ochrona konkurencji i konsumentów, Prawo energetyczne, Prawo przewozowe, Prawo spółdzielcze, Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna, Ubezpieczenia obowiązkowe,
• Prawo administracyjne i samorządowe - Kodeks postępowania administracyjnego, Postępowanie przed sądami administracyjnymi, Gospodarka nieruchomościami, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Prawo ochrony środowiska, Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo o ruchu drogowym, Finanse publiczne, Samorząd gminny, Samorząd powiatowy, Samorząd województwa, Prawo farmaceutyczne, Dostęp do informacji publicznej, Ochrona zwierząt, Następstwa używania tytoniu, Prawo wodne, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Ochrona danych osobowych, Wojewoda, Odpady, Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, Porządek i czystość w gminach, Transport kolejowy,
• Prawo podatkowe - Ordynacja podatkowa, Kontrola skarbowa, VAT - podatek od towarów i usług, CIT - podatek dochodowy od osób prawnych, PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych, Akcyza, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Podatki i opłaty lokalne, Zryczałtowany podatek dochodowy, Opłata skarbowa, Rachunkowość,
• Prawo finansowe - Prawo bankowe, Nadzór nad rynkiem kapitałowym, Fundusze inwestycyjne, Nadzór nad rynkiem finansowym,
• Prawo własności intelektualnej i telekomunikacyjne - Prawo autorskie, Prawo własności przemysłowej, Prawo telekomunikacyjne, Radiofonia i telewizja,
• Dla służb i urzędów - Ustawa o policji, Ustawa o ABW i AW, Straż Graniczna, Służba celna, Służba cywilna, Straż Pożarna, Służba wojskowa żołnierzy, Urzędnicy państwowi, Lasy, Straże gminne, Cudzoziemcy, Ochrona informacji niejawnych, Broń i amunicja, Środki przymusu bezpośredniego, Ochrona osób i mienia, Bezpieczeństwo imprez masowych,
• Organizacje pozarządowe - Stowarzyszenia, Fundacje, Pożytek publiczny i wolontariat, Radcowie prawni, Adwokaci, Notariat,
• Prawo Unii Europejskiej - Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Karta Praw Podstawowych.

Ograniczenia!
Aplikacja wyświetla reklamy (w tym pełnoekranowe), gdy jesteśmy połączeni z internetem. Wersja pełna usuwa reklamy oraz udostępnia możliwość dodawania fragmentów ustaw do zakładek użytkownika. Kosztuje 8,90 zł.

Wymagania!
Android 2.3 i nowsze

Licencja: Freeware (darmowa)
Oceń program:
-/5

Ocena: 4 (3 głosów)

Strefa Download programu
Polskie Ustawy FreePolskie Ustawy Free dla Android
2018-06-23

Ilość pobrań: 258 | W tym miesiącu: 1 | W poprzednim miesiącu: 0

Komentarze (0)
Polskie Ustawy Free